Practicus je měsíčním periodikem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jehož hlavním posláním je vytvářet platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Pokyny autorům 

Practicus je měsíčním periodikem a odborným časopisem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP jehož hlavním posláním je vytvořit platformu praktických lékařů pro sdělování aktuálních informací, výměnu zkušeností a v neposlední řadě i pro jejich kontinuální vzdělávání.

Redakce přijímá pouze články, které nebyly dosud jinde publikovány a nejsou zamýšleny k další publikaci.

Obzvláště vítané jsou příspěvky, které se týkají problematiky přístupu k běžným, závažným nebo ze společenského hlediska důležitým onemocněním a klinickým stavům z pohledu praktického lékaře.

Rukopisy nebo dotazy na detailnějších informací pro publikaci zasílejte prosím v elektronické podobě na adresu šéfredaktora: lankova@svl.cz.

K usnadnění vzájemné komunikace s redakcí uvádějte Vaše kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu.


Podmínky zasílání rukopisů

Autorské honoráře

Pokyny autorům

Tyto stránky vznikly za podpory Zentiva, k.s.
Registrace MK ČR E 13477. ISSN 1213-8711. Reprodukce obsahu je povolena pouze s písemným souhlasem redakce.